فعالیت‌های پژوهشی روان‌درمانی شامل بررسی سیستماتیک جنبه‌های مختلف مرتبط با روان‌درمانی، از جمله اثربخشی، مکانیسم‌های تغییر و توسعه رویکردهای درمانی جدید است. هدف از این فعالیت‌ها افزایش درک ما از روان درمانی و بهبود نتایج آن برای افرادی است که به دنبال سلامت روان هستند. تحقیقات روان درمانی می‌تواند اشکال مختلفی داشته باشد؛ مانند کارآزمایی‌های تصادفی کنترل شده (RCTs)، مطالعات مشاهده‌ای، متاآنالیز، تحقیقات کیفی، مطالعات تصویربرداری عصبی و … در ادامه به حیطه‌هایی از روان درمانی که شامل رزومه دکتر عابد مهدوی است اشاره شده است: