مشاوره تلفنی

اﻣﺮوزه در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ رواﻧﻲ-اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﻛﻤﻚرﺳﺎنی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ وﺟﻮد دارد. در دﻧﻴـﺎی ﻣﻌﺎﺻـﺮ، ﺑـﻪ دﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﻛﻤﺒﻮد اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼﺺ (در ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺳﻮم) دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ روان ﭘﺰﺷـﻚ، روان‌ﺷـﻨﺎس، ﻣﺸﺎور ﺧوب ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺎوره و ﻳﺎ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از خدﻣﺎت ﻣﺪدﻛﺎری اﺟﺘﻤﺎعی اﻣﻜﺎنﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ. ﮔـﺎﻫﻲ ﻧﻴـﺰ آداب و رﺳﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻧﺴﺒﺖﻫﺎ و ﺑﺎورﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﻲ، ﻣﺎﻧﻊ ﻣﺮاﺟﻌﻪ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼـﺎن ﻣـﻲﺷـﻮﻧﺪ. در ﻃـﻮل روز ﺑﺴـﻴﺎری از اﻓﺮاد و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ اﻣﻜﺎن و ﻓﺮﺻﺖ ﺻﺤﺒﺖ رو در رو ﺑﺎ ﻣﺸﺎور را ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻲﻛﻨﻨﺪ

از اﻳـﻦ رو، ﺗﻠﻔـﻦ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان وﺳﻴﻠﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ و در دﺳﺘﺮس ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ وﺳﻴﻠﻪ ارﺗﺒﺎط اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺷﻮد و ﺳﺒﺐ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﻳﻲ در وﻗﺖ و ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﮔﺮدد.

ﺗﻠﻔﻦ در ﺳﺎل ۱۸۷۶ اﺧﺘﺮاع و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎد ه ﻗﺮار گرفت. ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﭘﺲ از ۳۰ سال در ﺳﺎل ۱۹۰۵ اوﻟﻴﻦ ﺧﻄﻮط ﺗﻠﻔﻨﻲ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﻮدﻛﺸﻲ، در ﻟﻮس آﻧﺠﻠﺲ و ﻧﻴﻮﻳﻮرک، ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻛﺎر ﻛﺮد و از دﻫﻪ ۱۹۵۰ رو به گسترش نهاد. ﺧﻄﻮط ﺗﻠﻔﻨﻲ اﺑﺘﺪا در آﻣﺮﻳﻜﺎ و ﺳﭙﺲ در ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﻲ اروﭘﺎ و از دﻫﻪ ۱۹۸۰ در ﺑﺴﻴﺎری از ﻛﺸﻮرﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨد آﻣﺮﻳﻜﺎی ﺟﻨﻮﺑﻲ، آﺳﻴﺎ و آﻓﺮﻳﻘﺎ در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﺪودی داﻳﺮ ﺷﺪﻧﺪ. اوﻟﻴﻦ ﺧﻂ ﺗﻠﻔﻦ در اﻳﺮان ﺑﺎ ﻧﺎم ” صدای مشاور” در سال ۱۳۷۲ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان داﻳﺮ گردﻳﺪ. در حال حاضر ۵۷ مرکز مشاوره تلفنی با ۲۰۵ مشاور در ۲۷ استان به ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن، ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻠﻔﻨﻲ اراﻳﻪ ﻣﻲدهند.

ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺸﺎوره ﺗﻠﻔﻨﻲ:

 • ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻤﺎس (ایجاد ارتباط)
 • ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺸﻜﻞ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﺿﻮع
 • ارائه اطلاعات و راه ‎حل‎ها
 • اﺟﺮای ﺷﻴﻮه اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه
 • جمع‎بندی و خلاصه نمودن مشاوره
 • ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﺗﻤﺎس ﮔﻴﺮﻧﺪه
 • ﺗﻬﻴﻪ گزارش

نکات مهم در مشاوره تلفنی:

 • تشویق ﻓﺮد ﺑﻪ ﺗﺄﻣـﻞ و ﺗﻔﻜـﺮ ﻋﻤﻴـﻖ در ﻣﻮرد ﻣﺸﻜﻞ
 • آزاد گذاشتن بیمار در دادن ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ
 • گوش دادن ﺑﺎ دﻗﺖ و ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی ﺗﻤﺎس ﮔﻴﺮﻧﺪه
 • برقراری راﺑﻄﻪ ﻫﻤﺪﻻﻧﻪ با بیمار ﺑﺪون هرگونه ﭘﻴﺶداوری
 • ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺸﻜﻞ و ﺑﻴـﺎن راﻫﻜﺎر، آن ﻫﻢ ﺑﺪون اﻟﻘﺎء
 • تشویق مراجع به صحبت کردن در مورد احساساتش
 • صحبت کردن به صورت آرام و آهسته به منظور درک کلمات و جملات توسط مراجع
 • انعکاس جملات با استفاده کلمات خود مراجع
 • استفاده از جملات کوتاه و پرمحتوا