اختلال وسواس اجباری (OCD) چیست و چه عواملی سبب بروز آن می‌گردد؟

اختلال وسواس اجباری (OCD) چیست و چه عواملی سبب بروز آن می‌گردد؟